İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanlığı


• İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
• İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
• Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
• Eğitim Planı hazırlamak
• İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
• Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
• Risk Değerlendirmesi yapmak
• Acil Durum Planı hazırlamak
• Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
• İç Yönetmelik hazırlamak
• İş İzni Prosedürü hazırlamak
• Çalışma talimatları hazırlamak
• İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
• Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
• Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
• Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
• Kimyasal maddelerin depolanma şartlarınıbelirlemek
• Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
• Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
• Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
• Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
• Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
• İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
• Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
• Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

İşyeri Hekimliği


• İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
• Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
• Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
• İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
• İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
• İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
• Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
• İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
• İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
• Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
• İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
• Yıllık çalışma planı hazırlamak

Risk Değerlendirmesi


• İşyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alıp;
• Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirleyerek
• Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirerek,
• İşyerindeki düzenin korunmasını sağlayarak,
• Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,
• Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek,
• Çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır
• Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı
• Yapı ve madencilik işlerinde, yürütülen faaliyetleri dikkate alıp;
• Çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma ve yüksekten düşme,
• Kimyasal ve biyolojik maddelerle çalışmalarda
• Radyasyon içeren çalışmalarda
• Yüksek gerilim hatları yakınlarındaki çalışmalarda,
• Kuyu yeraltı kazıları ve tünel işlerinde,
• Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işlerde,
• Basınçlı keson içinde yapılan işlerde,
• Patlayıcı madde kullanımı gerektiren işlerde
• Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işlerinde
• Riskler değerlendirilerek, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı hedefl eyen kuralların bulunduğu, Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı hazırlanır

İş Güvenliği Eğitimleri


• İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimi verilmektedir;
• Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
• İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler
• İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
• Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
• Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
• İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
• Kişisel koruyucu alet kullanımı,
• Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
• Uyarı işaretleri,
• Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
• Temizlik ve düzen,
• Yangın olayı ve yangından korunma,
• Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

Acil Durum Planı


• İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;
• Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek,
• Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek,
• Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler alarak,
• Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yaparak,
• Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilerek,
• Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak,
• Öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır.

Yangın Güvenliği


• Yangın çıkması muhtemel yerler belirlenir.
• Yangınla mücadele malzemeleri standartlara uygun olarak seçilir.
• Acil kaçış yolları belirlenerek gerekli levhalarla işaretlenir
• Yangınla mücadele malzemelerinin tamamı periyodik olarak kontrol edilir.
• Acil kaçış yollarının ve yangınla mücadele ekipmanlarının bulunduğu “Acil Kaçış Planı” hazırlanması sağlanır.

Periyodik Kontroller


İşyerinde kullanılmakta olan tüm araç gereç ve ekipmanlardan kaynaklanabilecek istenmeyen olayların önüne geçebilmek, uzun vadede ortaya çıkabilecek zararlardan kaçınmak, kullanılan ekipmanların ömrünü ve verimini arttırmak adına yönetmeliklerce belirlenmiş düzenli aralıklarla yapılan kontrol ve testlerdir.

• Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü
• Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
• Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
• Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
• Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
• Kompresör Periyodik Kontrolü
• Hidrofor Periyodik Kontrolü
• Hava Tankı Periyodik Kontrolü
• Otoklav Periyodik Kontrolü
• Sanayi Gazlarının Tank Kontrolü
• LPG Tankı Periyodik Kontrolü
• Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolü
• Forklift Periyodik Kontrol
• Transpalet Periyodik Kontrol
• Mobil Vinç Periyodik Kontrol
• Vinç Periyodik Kontrol
• Caraskal Periyodik Kontrol
• Yük Asansörü Periyodik Kontrol
• Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrol
• Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü
• Manlift Periyodik Kontrol